Juridisk information

Bästa orderutförande

Ett fondbolag ska enligt Finansinspektionens regelverk verka för att erhålla bästa möjliga resultat vid placering av order hos någon annan för fondernas räkning. Lysa Fonder har därför fastställt interna regler för att uppnå bästa möjliga resultat när bolaget utför portföljtransaktioner samt placerar order hos någon annan för att få portföljtransaktioner utförda. Härmed avses Lysa Fonders skyldighet att vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för de fonder bolaget förvaltar med beaktande av ett antal faktorer, nämligen pris, kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling, storlek och art samt andra för utförandet väsentliga förhållanden.

Dessa faktorer ska ställas i relation till ett antal fond- och transaktionsspecifika kriterier, däribland fondens mål, placeringsinriktning, riskprofil och portföljtransaktionens beskaffenhet.

Lysa Fonder har fastställt att vid bedömningen av bästa orderutförande ska normalt priset och kostnaden tillmätas stor betydelse. . I vissa fall kan dock Fondbolaget komma att bedöma andra faktorer än priset som mer betydande. Detta gäller till exempel om transaktionens storlek, typ eller särskilda villkor, enligt Fondbolagets bedömning, kan komma att ha en väsentlig påverkan på priset eller på sannolikheten för att transaktionen kan utföras, avvecklas eller om det av andra skäl är motiverat att tillmäta andra faktorer av större betydelse än priset.

Andelsägare kan vid förfrågan få tillgång till Lysa Fonders riktlinjer för bästa orderutförande.

Ersättningar

Ingen rörlig ersättning utgår till de anställda i Lysa Fonder.

Lysa Fonder ingår i en koncern (”Lysa-koncernen”) med tre bolag; Lysa Group AB (”Moderbolaget”), Lysa AB ("Lysa") och Lysa Fonder. Lysa och Lysa Fonder är helägda dotterbolag till Moderbolaget.

Eftersom Lysa Fonder är ett fondbolag behöver vi ha en formell ersättningspolicy. En ersättningspolicy ska syfta till att främja en sund och effektiv riskhantering och motverka överdrivet risktagande. Något förenklat görs detta främst genom att sätta upp specifika regler för hur och när rörlig ersättning och bonus får betalas ut. Lysa Fonders ersättningssystem ska överensstämma med Lysas långsiktiga intressen, uppmuntra till goda prestationer och bibehålla samt kunna attrahera kompetent personal.

Lysa Fonders ersättningspolicy har antagits av styrelsen. Lysa Fonder tillämpar individuell lönesättning och betalar inte ut någon rörlig ersättning. För att kunna attrahera och behålla kompetent personal ska Lysa-koncernen emellertid kunna erbjuda teckningsoptioner i Moderbolaget.

För att uppfylla kraven i regelverken ska vi årligen se över och uppdatera vår ersättningspolicy. Årligen ska vi också göra en analys där vi identifierar anställda som har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil.

Lysa Fonders Ersättningspolicy

Personuppgiftspolicy

Här kan du läsa Lysa Fonders personuppgiftspolicy

Klagomål

Om du är missnöjd med våra tjänster är du alltid välkommen att kontakta oss. Du har även möjlighet att göra en skriftlig klagomålsanmälan.

Lysa Fonder eftersträvar att upprätthålla en hög servicenivå. Om du är missnöjd med våra tjänster tar vi tacksamt emot dina synpunkter. Om du fortfarande är missnöjd efter kontakt med oss, och du har ett krav på ekonomisk ersättning eller rättelse, kan du föra ärendet vidare till vår klagomålsansvarige.

Ditt klagomål ska framställas skriftligen. Ange tidpunkter och händelseförlopp så utförligt du kan. Bifoga gärna också de underlag du har i form av notor, korrespondens etc. Detta för att säkerställa att alla fakta och bakgrunden till klagomålet kommer med i reklamationen. Ange även ditt krav på ekonomisk ersättning.

Klagomål som kommer till Lysa Fonder behandlas omsorgsfullt och skyndsamt, och vår målsättning är att alla ärenden ska besvaras inom 14 arbetsdagar. Skulle en utredning av ärendet kräva längre handläggningstid kommer du få information om detta samt när vi tror att vi kommer kunna svara. Om vi inte kan tillmötesgå ditt klagomål har du som kund rätt att få ett skriftligt svar med motivering till detta. Klagomålsansvarig är David Vikström. Klagomål skickas med e-post till [email protected].

Om du inte är nöjd med vårt beslut har du möjlighet att få kostnadsfri rådgivning av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, se www.konsumenternas.se. Du kan även vända dig till konsumentvägledaren i din kommun. Om du inte vinner framgång med ditt ärende hos Lysa Fonder har du möjlighet att föra ärendet vidare för prövning till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), se www.arn.se för information om Allmänna Reklamationsnämnden, eller till allmän domstol. Du har även möjlighet att lämna en anmälan till ARN genom EU:s online-plattform för tvistlösning via ec.europa.eu/odr.

Principer för aktieägarengagemang

Ett fondbolag ska fastställa interna regler för användning av rösträtter knutna till de finansiella instrument som ingår i de fonder som Fondbolaget förvaltar. Därtill ska ett fondbolag anta principer för sitt aktieägarengagemang i fråga om aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad. Av principerna ska det framgå hur fondbolaget integrerar aktieägarengagemanget i placeringsstrategin för fonden. Lysa Fonders ansvarar för att löpande bevaka relevanta företagshändelser med anknytning till Fondbolagets fonder men i regel ska Fondbolaget inte ha ambitionen att utöva ägarskap som syftar till direkt påverkan av ett berört företags förvaltning. Under det gångna året har bolaget av samma skäl inte heller deltagit i någon omröstning. Lysa Fonders principer för aktieägarengagemang finns tillgängliga på följande länk

Principer för aktieägarengagemang.

Information om aktivitetsgrad i fondförvaltningen

Här kan du läsa Lysa Fonders information om aktivitetsgrad i fondförvaltningen.

Incitament

Lysa Fonder får i samband med fondförvaltning endast betala eller ta emot ersättningar i form av avgift, kommission eller naturaförmån under vissa förutsättningar. Om incitament enligt ovan betalas eller ges till eller av en tredje part, måste avgiften/kommissionen eller naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på fondverksamheten och den får inte hindra Lysa Fonder från att agera i investerarnas gemensamma intresse.

Lysa Fonder har antagit en instruktion för incitament där incitament i Lysa Fonders verksamhet identifieras

Här kan du läsa Lysa Fonders instruktion för incitament.

Ändring av denna information

Lysa Fonder kan när som helst komma att ändra informationen på denna sida.

RISKINFORMATION

Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Lysa Fonder.