Bolagsfakta

Lysa Fonder AB
Organisationsnummer: 559187-7526
Aktiekapital: 1 400 000 SEK

Lysa Fonder AB (“Lysa Fonder”) är en del av Lysa-koncernen och är ett helägt dotterbolag till Lysa Group AB. Lysa-koncernens affärsidé är att erbjuda Europas bästa tjänst för smart och enkelt sparande.

Lysa Fonder startade sin verksamhet 2020 och står under tillsyn av Finansinspektionen. Vi har tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondandelar i våra fonder kan förvärvas genom konto hos Lysa AB eller genom att kontakta oss.

VD
Oscar Björklund

Styrelsens ordförande
Eva Broms

Styrelsens ledamöter
Ingrid Lindquist
Eva Broms
Kristina Ensgård
Patrik Adamson
Johan Hemmar
Henrik Lundin

Klagomålsansvarig
David Vikström

Ansvarig för funktionen för regelefterlevnad
Helena Olander

Ansvarig för funktionen för riskhantering
Oscar Lindahl

Ansvarig för internrevision
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ansvarig för externrevision
Grant Thornton Sweden AB

Förvaringsinstitut
Förvaringsinstitut för de fonder som förvaltas av Lysa Fonder är Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, org. nr 516401-9811