Hållbarhetsinformation

Följande information lämnas i syfte att uppfylla de informationskrav som åligger Lysa i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (“SFDR”).

Det bör noteras att Lysa Fonder förvaltar ett större antal fonder. Av dessa fonder är det endast de som ingår i den hållbara inriktningen (“focus”) som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper (sk. art 8-fonder). Övriga fonder ingår i Lysa AB:s breda inriktning och tillämpar, som huvudregel, ingen screening eller andra typer av särskilda hållbarhetskrav. De fonder som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper marknadsförs endast i Sverige.

Integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen

Som ett led i beslutsprocessen beaktas olika typer av risker och deras potentiella påverkan på investeringen värde. En av de risker som utvärderas är hållbarhetsrisker. En hållbarhetsrisk är en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell inverkan på investeringens värde.

Lysa Fonder utvärderar hållbarhetsrisker på samma vis som andra identifierade risker när investeringsbeslut fattas.

Vid investeringsbeslut som avser någon av fonderna i kategorin Breda Fonder beaktas och värderas hållbarhetsrisker på samma sätt som övriga identifierade risker. Anledningen till detta är att fonderna inom denna kategori syftar till att ge en så bred exponering som möjligt, för att på så sätt minska påverkan av att en identifierad risk skulle inträffa. Om särskild beaktning tas till hållbarhetsrisker blir diversifieringen mindre vilket motverkar syftet med de Breda Fonderna. Den potentiella avkastningen kan som följd bli både högre och lägre över tid.

När det gäller investeringsbeslut som fattas för någon av fonderna Lysa Sweden Equity Focus, Lysa Global Equity Focus och Lysa SEK Fixed Income Focus (Lysas fondutbud med hållbart fokus) så har fondbolaget valt att beakta hållbarhetsrisker särskilt genom att endast investera i fonder som bland annat främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper (s.k. “artikel 8 fonder” enligt Europaparlamentets och rådets förordningen (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn). Vidare investerar Fondbolaget endast i fonder som exkluderar bolag som verkar i branscher, eller tillhandahåller produkter eller tjänster, där hållbarhetsrisker generellt bedöms vara höga såsom vapenindustrin, produktion och distribution av alkohol, tobak och kommersiell spelverksamhet, pornografi och fossila bränslen (olja, kol, gas). Fonderna ska även exkludera bolag som kränker internationella normer som rör frågor om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Genom de val och exkluderingar som görs inom ramen för investeringsbeslutsprocessen för denna kategori av fonder bedöms hållbarhetsriskerna minska. Det innebär att diversifieringen blir mindre på grund av skillnader i innehav jämfört med en bredare investering som innefattar exponering mot exempelvis tillväxtmarknader och följaktligen kan den realiserade avkastningen på fonden bli både lägre eller högre över tid.

Ersättningspolicyns förenlighet med integreringen av hållbarhetsrisker

Då Lysa Fonder endast utger fast ersättning, som bestäms utifrån på förhand fastställda kriterier som inte har något samband med de anställdas risktagande, bedöms ersättningspolicyn vara förenlig med integreringen av hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen.

Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Fondbolaget beaktar för närvarande inte investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer på enhetsnivå. Bakgrunden till detta ställningstagande är att Fondbolaget har ett fondutbud som sträcker sig över flera olika investeringsstrategier där hållbarhetsarbetet skiljer sig åt. På produktnivå beaktas investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling för fonderna Lysa Sverige Aktier Hållbar, Lysa Global Aktier Hållbar och Lysa Räntor Hållbar, medan det i dagsläget inte beaktas för övriga fonder som Fondbolaget förvaltar. Mer information om detta finns i respektive fonds informationsbroschyr. I takt med att hållbarhetsregelverket och Lysas verksamhet utvecklas kan Fondbolaget komma att ompröva detta ställningstagande.

Främjandet av miljörelaterade och sociala egenskaper

Lysa Fonders Hållbara Fonder är s.k. matarfonder som enbart investerar i mottagarfonderna Öhman Marknad Sverige, Öhman Marknad Global och Öhman Räntefond Kompass (“Öhmans Fonder”). Eftersom Öhmans Fonder på nedan beskrivna sätt främjar miljörelaterade och sociala egenskaper bedöms även Lysa Fonders Hållbara Fonder främja dessa egenskaper.

Öhmans Fonder investerar endast i bolag som följer praxis för god bolagsstyrning och både miljörelaterade och sociala egenskaper främjas i förvaltningen genom att Öhmans Fonder bland annat väljer bort bolag som är involverade i vissa typer av produkter och tjänster (t.ex. vapen, droger, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen) samt bolag som kränker internationella normer som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Vidare väljer Öhmans Fonder in bolag som dess fondbolag, Öhman Fonder AB, utifrån en hållbarhetsanalys identifierar som en långsiktigt hållbar investering. För mer information om Öhmans Fonder och Öhman Fonder AB:s hållbarhetsarbete, se www.ohman.se/fonder/fondlista och www.ohman.se/hallbarhet.

För att säkerställa att främjandet av miljörelaterade och sociala egenskaper görs på ett tillfredsställande sätt ska Lysa Fonder löpande följa upp och utvärdera det hållbarhetsarbete som görs av Öhmans Fonder och Öhman Fonder AB.

Fondens särskilda egenskaper

För information om, och i så fall hur, hållbarhet beaktas i respektive fond, vänligen se den information som lämnas på sidan “våra fonder”.